• Rekreace a lázně

  prevence poruch pohybového aparátu prostřednictvím rekondičně rehabilitačních pobytů
nabídku PRO ROK 2023 připravujeme

lázně 2022
prevence poruch pohybového aparátu prostřednictvím rekondičně rehabilitačních pobytů

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví dlouhodobě odměňuje své členy cenově zvýhodněnými pobyty v lázeňských střediscích napříč celým Českem a Moravou.

 

Využijte možnosti členství k odpočinku a příjemným chvílím za příznivých podmínek.

Nárok na pobyt mají výhradně členové Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP) a zároveň pojištěnci OZP.

Program lze čerpat v následujících zařízeních: Přehled OZP – Přehled lázeňských zařízení – 2022

 • Náplní programu je prevence poruch pohybového aparátu s maximálním příspěvkem na fyziatrické procedury ve výši 2.000,- Kč za 1 účastníka programu.

 • Zdravotně preventivní aktivity mohou čerpat pouze členové OSPPP a zároveň pojištěnci OZP.

 • Náklady na ubytování a stravu si hradí člen OSPPP a zároveň pojištěnec OZP sám.

 • Četnost čerpání: max. 1x ročně.

 • Členové obdrží nabídku jednotlivých lázeňských zařízení, a to i v průběhu roku. Případně mohou také využít informace z webových stránek OSPPP (viz. níže).

 • Objednávání pobytu si zajišťuje člen OSPPP sám na příslušných kontaktech uvedených na webových stránkách zařízení.

 • Po ukončení pobytu si prostřednictvím www.ozp.cz v aplikaci VITAKARTA zažádá o příspěvek. (viz. postup)

 • K žádosti je NUTNÉ přiložit i řádně vyplněný formulář (Příspěvek OZP - lázeňské pobyty)  potvrzený předsedou příslušné základní odborové organizace svazu.

 • Vyšetření kineziologické rehabilitačním lékařem

 • 4x léčebná tělesná výchova individuální

 • 3x ruční klasická masáž

 • 6x koupel (přísadová, vířivá)

 • Zhodnocení zdravotního stavu, návod na cvičení doma dle kineziologického vyšetření s ohledem na celkový zdravotní stav, doporučení režimových a dietních opatření

V rámci programu Zdravá firma 2022 nelze čerpat prostředky na úhradu zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a na ostatní náklady vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

 

Nabídka zdravotně preventivních aktivit nezakládá nárok na jejich čerpání.

 

OZP zpracuje žádost o čerpání zdravotně preventivních aktivit až po dodání všech předepsaných dokladů a informací ze strany člena OSPPP a zároveň pojištěnce OZP.

 

Pro účely zpracování žádosti je rozhodné datum jejího přijetí do OZP. Je-li pro podání žádosti určen telefonický, e-mailový či jiný kontakt, příp. je-li možné danou žádost podat prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace, je za rozhodné datum přijetí žádosti považováno doručení prostřednictvím těchto kontaktů.

Lázně Luhačovice

NABÍDKA REKONDIČNÍHO POBYTU V ROCE 2022

Lázně Slatinice

Nabídka lázeňských pobytů pro odborově organizované členy OSPPP na rok 2022

Připravujeme nabídku pro rok 2023

 

Nabídka zvýhodněných pobytů pro rok 2022

Františkovy Lázně

Nabídka zvýhodněných pobytů pro rok 2022

Připravujeme nabídku pro rok 2023

 

Nabídka zvýhodněných pobytů pro rok 2022