Práce na státní svátek

Jsou zaměstnanci povinni pracovat ve dnech, na které připadá svátek? Máme zahraniční vedení a to při stanovování termínů pro výkazy nerespektuje české svátky. Například na začátku července, kde budou dva svátky, nastane problém, protože máme stanovené termíny pro výkazy. V běžných pracovních dnech zaměstnanci nestihnou výkazy zpracovat. Management k tomu přistupuje tak, že se nedá nic dělat, termíny jsou závazné a musíme do práce i ve svátek. Neměl by mít zaměstnanec ve svátek garantované volno?


Podle ustanovení § 91 odst. 1 zákoníku práce patří svátky uvedené v zákoně o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovních klidu (zákon č. 245/2000 Sb.), mezi dny pracovního klidu.


Podle § 91 odst. 2 zákoníku práce může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci ve dni pracovního klidu výkon práce jen výjimečně. Z odstavce 4 v § 91 zákoníku práce pak vyplývá, že ve svátek může zaměstnavatel nařídit práci jen v nepřetržitém provozu, práce nutné při střežení objektů (ani jedno není váš případ) nebo v případech uvedených v písmenech v § 91 odst. 3 písm. a) až h) zákoníku práce.


V uvedených písmenech jsou uvedeny například inventurní a závěrkové práce nebo práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva. Ani jedna z těchto možností ovšem podle mého názoru nezahrnuje váš případ.


Docházím proto k závěru, že vám zaměstnavatel práci ve svátek nemůže nařídit, a potřebuje-li, abyste ve svátek pracovali, musí se na tom s vámi dohodnout. Není tedy vyloučeno, aby zaměstnanec ve svátek pracoval. Nemůže k tomu ovšem být nijak nucen. Pokud se rozhodne, že ve svátek pracovat nechce, pak v tento den pracovat nebude. Ze strany zaměstnavatele pak takové odmítnutí výkonu práce nemůže být považováno za porušení povinnosti zaměstnance. Doplňuji, že pokud zaměstnanci směna odpadne z důvodu svátku, považuje se tato doba pro účely naplnění stanovené týdenní pracovní doby za odpracovanou a zaměstnanci za tuto dobu přísluší mzda, případně náhrada mzdy. Rozhodně nepřipadá do úvahy „napracovávání“ směny, která z důvodu svátku odpadla, v jiné dny.


Pokud se zaměstnanec rozhodne případné žádosti zaměstnavatele, aby pracoval ve svátek, vyhovět, vznikne mu za tuto práci právo na mzdu a vedle ní ještě na placené náhradní volno. Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem dohodnout, že mu bude místo placeného náhradního volna poskytnut příplatek ve výši 100 % průměrného výdělku.


Závěrem ještě podotýkám, že je odpovědností zaměstnavatele, aby při řízení pracovněprávních vztahů bral do úvahy i svátky. Argument odkazující na zahraniční vedení skupiny a skutečnost, že nezná české, není důvodný a oprávněný. Závaznost vnitropodnikových termínů je pak samozřejmě pouze vnitřní a nemůže mít přednost před zákonem, který zaměstnanci v souvislosti se svátkem zaručuje právo na pracovní volno.