LÁZNĚ 2022
prevence poruch pohybového aparátu prostřednictvím rekondičně rehabilitačních pobytů

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví dlouhodobě odměňuje své členy cenově zvýhodněnými pobyty v lázeňských střediscích napříč celým Českem a Moravou.
Využijte možnosti členství k odpočinku a příjemným chvílím za příznivých podmínek.

PRO KOHO JSOU POBYTY URČENY?

Nárok na pobyt mají výhradně členové Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP) a zároveň pojištěnci OZP.

KDE JE MOŽNÉ V ROCE 2022 POBYT REALIZOVAT?

Program lze čerpat v následujících zařízeních: Přehled OZP – Přehled lázeňských zařízení – 2022

VÝŠE PŘÍSPĚVKU A PODMÍNKY ČERPÁNÍ

• Náplní programu je prevence poruch pohybového aparátu s maximálním příspěvkem na fyziatrické procedury ve výši 2.000,- Kč za 1 účastníka programu.
• Zdravotně preventivní aktivity mohou čerpat pouze členové OSPPP a zároveň pojištěnci OZP.
• Náklady na ubytování a stravu si hradí člen OSPPP a zároveň pojištěnec OZP sám.
• Četnost čerpání: max. 1x ročně.

JAK SE MOHU K POBYTU PŘIHLÁSIT?

• Členové obdrží nabídku jednotlivých lázeňských zařízení, a to i v průběhu roku. Případně mohou také využít informace z webových stránek OSPPP (viz. níže).
• Objednávání pobytu si zajišťuje člen OSPPP sám na příslušných kontaktech uvedených na webových stránkách zařízení.
• Po ukončení pobytu si prostřednictvím www.ozp.cz v aplikaci VITAKARTA zažádá o příspěvek. (viz postup)
• K žádosti je NUTNÉ přiložit i řádně vyplněný formulář (Příspěvek OZP - lázeňské pobyty)  potvrzený předsedou příslušné základní odborové organizace svazu.

PŘÍSPĚVEK NA FYZIATRICKÉ PROCEDURY ZAHRNUJE NAPŘ.:

• Vyšetření kineziologické rehabilitačním lékařem
• 4x léčebná tělesná výchova individuální
• 3x ruční klasická masáž
• 6x koupel (přísadová, vířivá)

• Zhodnocení zdravotního stavu, návod na cvičení doma dle kineziologického vyšetření s ohledem na celkový zdravotní stav, doporučení režimových a dietních opatření

V rámci programu Zdravá firma 2022 nelze čerpat prostředky na úhradu zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a na ostatní náklady vyplývající
ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Nabídka zdravotně preventivních aktivit nezakládá nárok na jejich čerpání.

OZP zpracuje žádost o čerpání zdravotně preventivních aktivit až po dodání všech předepsaných dokladů a informací ze strany člena OSPPP a zároveň pojištěnce OZP.

Pro účely zpracování žádosti je rozhodné datum jejího přijetí do OZP. Je-li pro podání žádosti určen telefonický, e-mailový či jiný kontakt, příp. je-li možné danou žádost podat prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace, je za rozhodné datum přijetí žádosti považováno doručení prostřednictvím těchto kontaktů.

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY LÁZEŃSKÝCH ZAŘÍZENÍ