Společný nájem bytu manželi

Dobrý den, s manželem bydlíme v nájmu již 25 let, máme tedy společný nájem bytu manželi. Dočetla jsem se, že společný nájem bytu manželi upravuje nový občanský zákoník nějak jinak než předchozí občanský zákoník. Co to pro nás znamená?

E. a J. M., Trutnov

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zvlášť upravuje vznik, trvání a zánik práva společného nájmu bytu manželi. Společný nájem bytu manželi vzniká buď uzavřením nájemní smlouvy oběma manželi, nebo ze zákona. Právo společného nájmu bytu manželi vzniká ze zákona tehdy, pokud k okamžiku uzavření manželství již má jeden z manželů právo nájmu k bytu nebo domu, kde manželé hodlají společně bydlet. Stejně tak právo společného nájmu bytu manželi vzniká v okamžiku nabytí účinnosti smlouvy o nájmu bytu uzavřené za trvání manželství, byť jen jedním z manželů. Při vzniku práva společného nájmu bytu manželi ze zákona není zapotřebí souhlas pronajímatele.
Manželé ve společném nájmu mají oba stejná práva a povinnosti. Od 1. 1. 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník, je možné, aby manželé vzájemnou dohodou vznik společného nájmu k bytu nebo domu zcela vyloučili.
Jednou ze zvláštností společného nájmu bytu manželi je možnost dotčeného manžela domáhat se u soudu dočasného omezení nebo úplného vyloučení druhého manžela z užívání bytu z důvodu domácího násilí. Možnost omezit nebo vyloučit právo druhého manžela užívat společně pronajatý byt nebo dům je však časově omezena na nejvýše 6 měsíců. Toto právo má také každá jiná osoba žijící spolu s manželi ve společné domácnosti, tedy například dítě takových manželů.

Při užívání nájemního bytu nebo domu, kde se nachází rodinná domácnost manželů (nový pojem nového občanského zákoníku) jako společných nájemců, se každý z manželů musí zdržet všeho a předejít všemu, čím by bydlení v takovém bytě nebo domě znemožnil nebo ohrozil. Jeden z manželů zejména nesmí bez písemného souhlasu druhého z manželů nájem ukončit nebo jej omezit činností, která je neslučitelná s bydlením manželů, například dát byt nebo jeho část dále do podnájmu. Pokud tak jeden z manželů přesto učiní, má druhý manžel právo dovolat se neplatnosti takového jednání.
Společný nájem bytu manželi může zaniknout rozvodem manželství nebo smrtí jednoho z manželů. V případě smrti jednoho z manželů zůstává nájemcem bytu pozůstalý manžel. V případě rozvodu manželů jako společných nájemců, nedošlo-li mezi nimi k dohodě, může soud na návrh jednoho z manželů rozhodnout o zrušení nájemního práva jednoho z nich i o poskytnutí náhrady za ztrátu práva společného nájmu.