Výpověď nájmu bytu

Dobrý den, jsem vlastníkem bytu, který na základě písemné nájemní smlouvy pronajímám na dobu určitou, v bytě mám i nadále spolu s 2 dětmi trvalé bydliště. Důvodem pronájmu bylo přestěhování k partnerovi, bohužel sestěhování nepřineslo pozitiva a já se potřebuji i s dětmi vrátit zpět do svého bytu. Vím, že podle nového občanského zákoníku mohu dát 3 měsíční písemnou výpověď s poučením nájemce o vznesení námitky proti výpovědi a toto vše musí být nájemci prokazatelně doručeno (osobně, doporučeným dopisem).


Je dle § 2288 občanského zákoníku moje situace oním obdobně závažným důvodem pro vypovězení nájmu z bytu, na který já můžu dát 3 měsíční výpověď? Nutnost přestěhování zpět do svého bytu je výrazná. Děkuji za odpověď.

P. M., Opava


Dobrý den,

v případě nájmu na dobu neurčitou, může pronajímatel dát nájemci výpověď, protože potřebuje byt pro sebe a svou rodinu a další důvody uvedené v § 2288 odst. 2 ObčZ.


Vy v dotaze uvádíte, že nájem byl uzavřen na dobu určitou a dotazujete se, zda byste jako pronajímatel mohl použít výpovědní důvod uvedený v § 2288 odst. 1 písm. d) ObčZ. Písmeno d) uvedeného ustanovení je nutno vykládat v souvislosti s předchozími výpovědními důvody uvedenými v § 2288 písm. a) až c). Těmito důvody jsou případy, kdy nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu, je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat. Poslední důvod uvedený pod písm. d) - je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. Obdobně závažný důvod by tedy měl souviset s porušením povinností nájemce (důvody k výpovědi na straně nájemce) nebo je-li tu dán veřejný zájem. Domnívám se, že nájemce v tomto případě nic neporušil a veřejný zájem tu není dán.


Pokud jste si v nájemní smlouvě s nájemcem nedohodli další možné důvody pro výpověď nájmu na dobu určitou, nezbývá vám, než se s nájemcem na ukončení nájmu dohodnout.


S pozdravem

Koc.