Pronájem a zvyšování příspěvku do fondu oprav

Jsem majitelkou bytu. Byt pronajímám. Od výboru SVJ na mě byl vznesen požadavek, že když pronajímám, měla bych platit i vyšší částku do fondu oprav, jelikož s nájemci jsou všeobecně potíže, ničí společné prostory apod. Proti danému požadavku jsem se vymezila a sdělila, že pokud nájemník udělá škodu, tak ji i samozřejmě musí dát do pořádku, ale že nesouhlasím se zvýšením jen z důvodu toho, že byt pronajímám. Můžete mi prosím sdělit, zda má SVJ právní cesty, aby mě ke zvýšení přinutilo, nebo co mohu udělat na svoji obranu? Děkuji.

L. V., Prachatice


Podle § 1180 občanského zákoníku přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech, nebylo-li určeno jinak. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.


To, že byt dále pronajímáte, není důvodem k navyšování příspěvků na správu domu a pozemku. Obecně, tedy i při pronajímání bytu, platí, že vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu (§ 1176 ObčZ).


V dotaze dále uvádíte, že nájemce případnou škodu jím způsobenou dá do pořádku, tak by to mělo být, ale pro případ, že nájemce škodu neuhradí nebo neuvede věc do původního stavu před škodou, pak je třeba mít na zřeteli, že za jednání svého nájemce v bytě jste odpovědná vy jako vlastník, vy musíte škodu uhradit nebo dát do pořádku. Jakým způsobem si toto následně vyřídíte s nájemcem, je jen vaše záležitost, ale nedotýká se to společenství. Vy jako vlastník máte povinnosti vůči společenství vlastníků jednotek. Veškerá komunikace, stížnosti, vznik škody, se tedy odehrává mezi vámi a společenstvím.

Koc.