Převod družstevního podílu, zánik členství a funkce v bytovém družstvu

Bytové družstvo založené za účelem koupě bytového domu od města si na tuto koupi vzalo úvěr. Nyní někteří členové bytového družstva převádějí svůj družstevní podíl. Ve smlouvě o převodu družstevního podílu je uvedena cena družstevního podílu, která vychází z prodejní ceny stanovené městem. Dokonce se ve smlouvě používá výraz anuita s uvedenou částkou bez podílu z úvěru. Je taková smlouva o převodu družstevního podílu v pořádku? Může se bytové družstvo nějak bránit a jak, když zjistí, že cena družstevního podílu neodpovídá skutečnosti a ve smlouvě o prodeji není o úvěru žádná informace: Také by mě zajímalo, když předseda či jiný člen představenstva vymění či prodá svůj družstevní podíl mimo bytové družstvo, zda zaniká dnem následujícím po převodu družstevního podílu jeho funkce? Pokud chce i nadále vykonávat tuto funkci, lze to ošetřit hlasováním na další členské schůzi členy družstva?

V. F., České Budějovice


Dotazujete se na situaci, kdy nájemce – člen družstva se rozhodl, že svůj družstevní podíl převede na jinou osobu, že tedy družstevní podíl „prodá“.


Je to jen a jen jeho rozhodnutí /podle § 736 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)/.


Obsah smlouvy o převodu družstevního podílu je pak věcí převodce a nabyvatele – smluvních stran smlouvy. Jedná-li o převod úplatný, uvede se ve smlouvě výše úplaty za převod družstevního podílu. Úplata vůbec nemusí korespondovat s výší základního a dalšího členského vkladu. Výše ceny úplaty může být i smluvní. Pokud jsou ve smlouvě chybné termíny (zaměňování anuity, úvěru, apod.) nečiní to tuto smlouvu neúčinnou. Je věcí nabyvatele, aby si u vedení družstva zjistil, jak se věci mají. Nabyvatel by se také měl seznámit se stanovami družstva, jehož se stává členem a nájemcem a ze stanov by se měl dozvědět, kolik činil základní členský vklad a další členský vklad, jaká jsou jeho práva a povinnosti. Družstvo pouze nabyvateli potvrdí přijetí smlouvy a převodu družstevního podílu a učiní další potřebné kroky, tj. přijetí nového člena družstva a vystavení nájemní smlouvy.


K vašemu druhému dotazu ve věci, zda převodem družstevního podílu členem představenstva družstva, zaniká jeho členství v družstvu a tím i jeho „oprávnění“ nadále vykonávat funkci v družstvu, uvádím následující.


Zákon o obchodních korporacích v § 610 přináší taxativní výčet důvodů zániku členství v družstvu a jedním z nich je převod družstevního podílu. Zánik členství převodem družstevního podílu vyplývá pro dosavadního člena (převodce) ze smlouvy o převodu družstevního podílu s tím, že nabyvatel družstevního podílu se stává členem namísto převodce. Určitě i vaše stanovy obsahují úpravu zániku členství ve vašem bytovém družstvu. Členem představenstva může být jen člen družstva (§ 630 ZOK). Tento člen představenstva družstva buďto z funkce odstoupí nebo musí být z funkce odvolán a na jeho místo zvolí členská schůze nového člena představenstva v souladu s vašimi stanovami.

Koc.