Podlahová plocha bytu

Je někde definován pojem podlahová plocha bytu? Bydlím v nájmu a mám již třetího pronajímatele. Každý z pronajímatelů vždy přepočítává podlahovou ploch bytu a nikdy to není číslo totožné, vždy je velikost podlahové plochy bytu rozdílná od předchozího výpočtu.

A. J., Pardubice


Podlahová plocha bytu je jedním z nejpoužívanějších termínů, co se týká velikosti bytu. V průběhu let se náhled na výpočet podlahové plochy měnil. Termín „podlahová plocha bytu“ v současné době nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v jeho prováděcím předpise, tj. Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, kde je popsán způsob výpočtu velikosti podlahové plochy bytu.


U nájemního bydlení je třeba mít na mysli, že bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.


Podlahovou plochu bytu tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.


Vypočtená podlahová plocha bytu se uvádí v m2 a zaokrouhluje na jedno desetinné místo tak, že pět setin m2 a více se zaokrouhluje směrem nahoru, k méně než pěti setinám m2 se nepřihlíží.


Rozdílem oproti původní úpravě je, že se v jednotce (bytě) velikost podlahové plochy bytu nyní počítá, aniž by byla brána v potaz existence vnitřních příček uvnitř bytu V porovnání s předchozími pravidly pro výpočet, jde o zásadní změnu a to proto, že půdorys příček uvnitř bytu může zabrat relativně velkou plochu bytu, a o tolik se se stávajícími pravidly v podstatě velikost bytu zvětšila, ovšem ne reálně, ale pouze formálně.


Dodávám ještě, že do podlahové plochy bytu se započítává také podlahová plocha sklepa, ovšem jen je-li místností (ne sklepní kóje). Do podlahové plochy bytu se naopak nezapočítává plocha balkónu, lodžie či terasy.