Ke splynutí družstevních podílů nedošlo

Podle nových právních předpisů jsme zařadili do našich Stanov ustanovení o splynutí družstevních podílů. Přečetla jsem si k tomuto tématu vysvětlení v Sondách č.04/2017, to pro nás není problém, ale v našem družstvu se objevují v poslední době netypické případy, s nimiž si rady nevíme.


Prvním případem je případ, kdy dva členové družstva měli každý individuální členství a nájem svého bytu. Poté uzavřeli manželství, Jako manželé si pořídili společně třetí podíl /s větším bytem/ a protože pán je zcela nevidomý, ponechal si svůj dosavadní malý byt, v němž se dobře orientuje a pracuje si tam na počítači apod. Manželka svůj družstevní podíl spojený s jejím původním malým bytem převedla na jinou osobu. Teď tedy mají jeden společný podíl k velkému bytu a manžel má kromě toho další podíl ke svému bytu původnímu. Jak máme postupovat v takovém případě? Splynou i v tomto případě nějakým způsobem družstevní podíly a zůstává jim při hlasování na členské schůzi hlas jeden nebo dva?


Druhý netypický případ. Muž měl před manželstvím individuální družstevní podíl. Později se oženil, takže nedošlo ke společnému členství. Po nějaké době se manželé dohodli, že se nechtějí rozvádět, ale žít odděleně, Manželka si převedla od jiného člena družstevní podíl /za své peníze, ale nemají zúžené společné jmění/. Navíc mají mezi sebou dobré vztahy, stýkají se, manžel jí ve všem pomáhá a oba se vzorně starají o společnou dcerku. Chápeme to tak, že po převzetí družstevního podílu manželkou, automaticky za trvání manželství jim oběma vzniká k tomuto novému DP společné členství v družstvu. I zde si nejsme jisti, jak postupovat ve věci členských podílů a hlasování na členské schůzi.

V.M., Mimoň


Dobrý den,

odpověď na vaši otázku nalezneme v zákoně o obchodních korporacích, popřípadě ve stanovách vašeho bytového družstva.

Zákon o obchodních korporacích upravuje družstevní podíl tak, že družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl. Výjimkou z tohoto pravidla je společné členství manželů, přičemž toto společné členství manželů vzniká pouze za předpokladu, že družstevní podíl je součástí společného jmění manželů.


Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.


Zákon o obchodních korporacích upravuje hlasování na členské schůzi bytového družstva tak, že každý člen má jeden hlas a je vyloučeno použití § 650 odst. 1 tohoto uvedeného zákona o diferencovaném počtu hlasů. Jedná-li se o společné členy, mají dohromady jeden hlas.

Zákon dále umožňuje, že stanovy mohou určit, že členové bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, mohou mít na členské schůzi vyšší počet hlasů. Uvádíte, že stanovy vašeho bytového družstva takovouto úpravu neobsahují, proto pro členy vašeho bytového družstva platí, že při hlasování má každý člen jeden hlas. Společní členové mají také jeden hlas.


Nyní konkrétně k prvnímu případu:

Člen družstva získal družstevní podíl (byt) před manželstvím, tudíž z titulu tohoto družstevního má na členské schůzi jeden hlas. S manželkou jako manželé si pořídili další družstevní podíl (byt) a jako manželé mají na členské schůzi také jeden hlas. Dohromady tedy mají na členské schůzi dva hlasy. Ke splynutí těchto dvou družstevních podílů nedošlo. Splynutí družstevních podílů by nastalo teprve v okamžiku, až by zaniklo členství v družstvu manželce člena, tj. došlo by k zániku společného členství manželů v družstvu a členem družstva by zůstal jen manžel.


K druhému případu:

I tento druhý případ je obdobou toho prvního případu. Manžel získal družstevní podíl před manželstvím, jen on je z titulu vlastnictví tohoto družstevního podílu členem družstva a na členské schůzi má jeden hlas. Za manželství pak manželé získali do společného jmění manželů družstevní podíl (manželka si za manželství koupila družstevní podíl, ke zúžení společného jmění manželů nedošlo) a manželé se stali společnými členy družstva a na členské schůzi mají jeden hlas.


Ke splynutí družstevních podílů nedošlo. Splynutí družstevních podílů by nastalo teprve v okamžiku, až by zaniklo členství v družstvu manželce člena, tj. došlo by k zániku společného členství manželů v družstvu a členem družstva by zůstal jen manžel.

JUDr. Jitka Kocianová