Kde zjistit kdo je vlastník bytu

Přistěhovala se ke mně do domácnosti moje dcera s manželem a dětmi. Tuto skutečnost chci oznámit pronajímateli. Nevím, ale kdo je vlastníkem bytu. Komunikuji pouze se zástupcem vlastníka, jakýmsi správcem, který mně nikdy nepředložil plnou moc nebo smlouvu s vlastníkem bytu, která by jej opravňovala za vlastníka jednat. Kde zjistím, kdo vlastní můj byt? Stačí snad, když změnu nahlásím „správci“?

I. H., Vyškov


Vlastníka (pronajímatele) nemovitosti – bytu s jeho adresou zjistíte z výpisu z katastru nemovitostí, který vám na počkání vydají na jakémkoliv katastru nemovitostí, a to na základě sdělení adresy bytu.


Dále tento výpis můžete pořídit na tzv. „Czech Pointech“- kontaktní místa naleznete na této adrese:

http://www.czechpoint.cz/public/kontaktni-misto/zakladni-informace-kmvs/. Jsou to zejména pošty, některé městské úřady nebo notáři.


Jednoduchý informativní výpis pořídíte také prostřednictvím internetu na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.


Změnu v počtu osob ve vaší domácnosti jste povinna oznámit pronajímateli. Doporučuji vám tedy písemné oznámení doručit přímo pronajímateli. Onomu „správci“ nemusíte tuto skutečnost oznamovat, ledaže by se prokázal nějakou listinou (smlouvou, plnou mocí), která by prokazovala, že je oprávněn v těchto věcech za pronajímatele jednat.

Koc.