Členem výboru společenství může být i nečlen společenství

Dobrý den. Jsme Společenství vlastníků o osmi bytech. Funkční výbor prakticky nemáme – předseda je nečinný, já, jako místopředseda jsem na mateřské dovolené se dvěma dětmi, třetí člen výboru zemřel v roce 2012. Náhradníka za něj nemáme. Nikdo funkci nechce dělat. Všechny byty jsou ve vlastnictví. Na shromáždění je vždy účast pod 50%. Fond oprav spravuje bytové družstvo, které byty vlastnilo před převodem bytů do vlastnictví. Poraďte, jak z toho ven. Může nám výbor dělat nečlen společenství a třeba i právnická osoba?


Statutárním orgánem společenství může být výbor (kolektivní orgán) nebo předseda (individuální- jednočlenný orgán). Toto musí určit vaše stanovy.

J. Z., Olomouc


Členem statutárního orgánu může být i tzv. třetí osoba, tedy nečlen společenství – fyzická nebo právnická osoba; opět je třeba, aby tuto možnost upravovaly vaše stanovy. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů umožňuje výkon funkce nečlenem společenství v § 1205. Pokud však máte doposud „staré“ stanovy, nemůžete svěřit výkon funkce statutárního orgánu třetí osobě. Jakmile přijmete stanovy upravené v souladu s „novým“ občanským zákoníkem (účinným od 1. 1. 2014), můžete vámi zmíněné řešení uskutečnit. Jen na okraj upozorňuji, pokud jste tak již neučinili, že zákon vám ukládá povinnost uvést vaše dokumenty, zejména stanovy do souladu se zněním stávajícího občanského zákoníku.


Nyní podrobnější vysvětlení problému.


V občanském zákoníku došlo ke dvěma výrazným změnám oproti zákonu o vlastnictví bytů, podle kterého zřejmě máte upraveny vaše dosavadní stanovy (obvykle vzorové stanovy). První změnou je, že členem voleného orgánu může být nejen vlastník jednotky – člen společenství, ale i jiná osoba (fyzická nebo právnická), splňuje-li požadavky způsobilosti být členem statutárního orgánu společenství a nebrání-li tomu výslovné ustanovení stanov společenství. Zákon o vlastnictví bytů toto neupravoval vůbec, avšak ve vzorových stanovách bylo výslovně uvedeno, že členem voleného orgánu SVJ nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která je členem SVJ (nebo fyzická osoba, která je zmocněným zástupcem člena voleného orgánu, jímž je člen - právnická osoba). V „novém“ občanském zákoníku jsou v § 1205 odst. 2 vymezeny podmínky způsobilosti být členem voleného orgánu, mezi nimiž není stanoven požadavek členství v SVJ. Zvolena může být tedy i jiná osoba. Pokud by však stanovy obsahovaly ustanovení, že členem voleného orgánu může být výlučně člen SVJ, pak by musely být respektovány stanovy.


Druhou výraznou změnou je, že se výslovně stanoví požadavky pro způsobilost být členem voleného orgánu SVJ, což v zákoně o vlastnictví bytů stanoveno nebylo. Těmi to požadavky pro výkon funkce člena statutárního orgánu společenství jsou: svéprávnost, bezúhonnost ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a dále musí být při volbě člena voleného orgánu SVJ dodržena také ustanovení § 154 a 155 obč. zák., která se zabývají možností volby osoby, jejíž úpadek byl osvědčen.

Koc.