Založení základní odborové organizace

Co musím pro založení základní odborové organizace (ZOOS) udělat:

- Svolat ustavující shromáždění, na kterém zaměstnanci rozhodnou o založení ZOOS.
- Každý zájemce o členství stvrdí svým podpisem vstup do ZOOS.
- Na ustavujícím shromáždění je zvolen nejméně 3 členný výbor – předseda, místopředseda a hospodář (u malých organizací je možné zvolit důvěrníka).


- Sekretariát odborového svazu, (na základě předložení zápisu z ustavujícího shromáždění a prezenční listiny), přidělí nově vzniklé ZOOS evidenční číslo, pod kterým bude organizace vedena na odborovém svazu.
- ZOOS si nechá vyhotovit razítko s názvem odborové organizace a přiděleným evidenčním číslem od OS.
- Ve spolupráci se sekretariátem OS je ZOOS přiděleno Ministerstvem vnitra České republiky identifikační číslo.
- K založení odborové organizace poskytne sekretariát OS tyto podklady:

- Sjezdové dokumenty
- Stanovy odborového svazu
- Kolektivní smlouvu vyššího stupně v platném znění
- Aktuální informace OS
- Řád právní pomoci a související dokumenty
- Propagační materiály OS

- Po založení ZOOS, přidělení evidenčního čísla a identifikačního čísla si každá odborová organizace založí běžný účet. Volba peněžního ústavu je ponechána na odborové organizaci.
- Při založení běžného účtu je třeba předložit Stanovy odborového svazu, které zakládají odborovým organizacím právní subjektivitu, dále přidělené IČO, potvrzení o registraci odborového svazu na Ministerstva vnitra a zápis ustavujícího shromáždění. Tyto dokumenty obdrží odborové organizace od odborového svazu. Dále peněžní ústavy v některých případech vyžadují i podpisy tzv. nadřízené složky, což je v tomto případě razítko a podpisy zástupců odborového svazu.
- Podle stanov odborového svazu vybírají odborové organizace 1% z čistého příjmu, nejvýše ale 250 korun měsíčně. Z vybraných členských příspěvků odvádějí odborové organizace, ve kterých byly ustaveny podnikové výbory 30% na účet odborového svazu. Z těchto 30% zasílá odborový svaz 1/3 zpět podnikovým výborům na jejich činnost.
- Ostatní odborové organizace (které nemají podnikové výbory) odvádějí na odborový svaz 20% z vybraných členských příspěvků.
- S těmito prostředky hospodaří odborový svaz v souladu se schváleným rozpočtem a Zásadami hospodaření.
ZOOS zůstává 80% z vybraných členských příspěvků, u organizací, které mají podnikové výbory 70% z vybraných členských příspěvků. S těmito prostředky hospodaří odborové organizace rovněž v souladu s rozpočtem, který si na daný rok schválí. Odborová organizace si rovněž schvaluje Zásady hospodaření. Tyto zásady nemusí být časově omezeny, případné úpravy mohou být dle potřeby prováděny po schválení.
- Správnost hospodaření ověřuje zvolená revizní komise odborové organizace.
ZOOS, která je samostatným subjektem OS (bez podnikového výboru) má nárok na 1 místo ve Výboru odborového svazu (VOS), kde hlasuje počtem hlasů, které odpovídají počtů členů ZO OS. Člena VOS je nutné zvolit v ZO OZ (část VI., článek 3.12 Stanov OS).
- ZOOS, které mají více jak 300 členů a jsou samostatným subjektem OS, mají nárok na 1 místo v předsednictvu VOS (část VI., článek 4.9 Stanov OS).

Po splnění všech výše uvedených náležitostí je nutné oficiálně založení ZO OS oznámit zaměstnavateli. Zaměstnavatel nemá nárok na předložení jmenného seznamu členů ZO OS a ani uvedení počtu členů odborové organizace. V případě potřeby je pro první jednání s vedením možné přizvat předsedu OS.