Více než stoletá tradice

První starosta Sdružení peněžního úřednictva z roku 1907

Současný Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví vychází z dlouholeté historie.
V roce 1907 se stala celá řada významných událostí. Toho roku se narodil jeden z nejzásadnějších českých filosofů Jan Patočka, konaly se vůbec první volby do rakouské říšské rady podle všeobecného hlasovacího práva, kdy v českých zemích byli nejúspěšnější agrárníci, poprvé se uskutečnil automobilový závod z Pekingu do Paříže a v Americe proběhla bankovní a burzovní (a posléze i ekonomická) krize. Pro nás je ale nejdůležitější datum 7. dubna 1907. Tento den bylo totiž v domě obchodního spolku Merkur v Pařížské ulici v Praze 1 na ustavující valné hromadě založeno “Sdružení peněžního úřednictva“ jako vůbec první nepolitická odborová organizace českých peněžních úředníků/ bank, pojišťoven, záložen a spořitelen i všech ústavů, provádějících obchody peněžní a úvěrové/ v tehdejším Rakousko-Uhersku. Jejím posláním a cílem bylo “hájiti právní, služební, hmotné a sociální zájmy členstva a starati se o zlepšení jeho poměrů.“

Za prvního starostu si tehdejší valná hromada zvolila Františka Pátka, později dlouholetého a odhodlaného činovníka této organizace.
Sdružení se od svého počátku hojně rozrůstalo a z původních 800 členů jich mělo v roce 1912 už 3500. Za 1. světové války členů z pochopitelných důvodů ubývalo a počet klesl až na 2000 v roce 1917, ale po vítězné stávce za vyšší mzdy a lepší postavení úřednictva v roce 1919 a 1920 základna prudce stoupla až na 10 tisíc členů (v současné době má OSPPP přes 8 tisíc členů).
Už ve 20. letech se objevují první pokusy o vyjednávání vyšší kolektivní smlouvy. Taková „dohoda“ pochází z roku 1925 a obsahovala ujednání o platových a postupových podmínkách úředníků se Svazem československých bank, Svazem československých pojišťoven, Svazem československých spořitelen v Praze, Jednotou záložen v Praze a dodatky o služební době, úpravě požitků úřednictva a Služební řád bankovního úřednictva. Tehdejší organizovat členů byla v té době velmi silná, ve většině ústavů bylo organizováno neuvěřitelných 60-80% zaměstnanců. O takové síle si bohužel můžeme zatím nechat jen zdát.

Něco máme ale s tehdejšími odboráři přeci jenom společné i dnes a to je především úsilí, píle a neochvějná touha pomáhat slabším a hájit práva zaměstnanců. Tříčlenný sekretariát (aktuálně máme tři stálé a dva externí zaměstnance) v době, kdy neexistovaly zákony o kolektivním vyjednávání, dokázali problematiku promyslet, vyargumentovat a v nepříznivých podmínkách dojednat.
Výraznou úlohu sehrálo sdružení zejména ve 30. letech v období hospodářské krize, kdy chránilo své členy proti vyhazovu z práce a čelilo dramatickému propouštění v peněžnictví. Další důležitou aktivitou bylo zřizování a vyjednávání penzijního nadlepšení pro definitivní úředníky v jednotlivých ústavech plně hrazeného zaměstnavateli.
Sdružení svědomitě plnilo své závazky a pomáhalo pracujícím aktivně až do okupace Československa v roce 1939, kdy se nacistům stalo nepohodlným a odbory byly okupanty postupně likvidovány.

Po válce byly odborové organizace v peněžnictví začleněny v rámci ROH do odborového svazu peněžnictví, státních orgánů a zahraničního obchodu. Někteří předváleční funkcionáři Sdružení dále působili v tomto odborovém svazu a v době pražského jara v roce 1968 znovu založili samostatný svaz peněžnictví a snažili se navázat na dřívější práci. Tento pokus ale neměl dlouhého trvání a během normalizace byla znovu odborová organizace peněžníků včleněna do OS státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu.
I v dobách nepříznivého politického klimatu pracovaly odborové organizace v tehdejších poměrech v řadě otázek ku prospěchu a pomoci svým členům. S původním smyslem odborové činnosti v demokratickém systému to mělo ale pramálo společného.

Novou naději proto všem poctivým a svědomitým odborářům vlil do žil rok 1990, kdy byl založen Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví jako důstojný následovník tradic Sdružení peněžního úřednictva. Jde o organizace apolitickou, nezávislou na jakékoliv straně, která usilovně organizuje své členy a pracuje v zájmu zajištění lepších pracovních podmínek pro zaměstnance v sektoru.
OSPPP se tak začlenil do nynější Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a do mezinárodní organizace odborů UNI, kde má dnes své dobré jméno a postavení. Svaz hledal možnosti jednání o vyšší kolektivní smlouvě, napomohl založení organizace zaměstnavatelů v peněžnictví Svazu Bank a Pojišťoven a sjednává kvalitní oborové i podnikové kolektivní smlouvy a zároveň spoluzaložil Oborovou zdravotní pojišťovnu OZP. Svým členům zajišťuje bezplatné právní i bytové poradenství, osobními intervencemi a celou řadou dalších aktivit. Máme na co navazovat, ať je tedy příštích sto let minimálně stejně tak úspěšných jako těch předchozích. S vaší podporou to jistě dokážeme!

37full
36full
35full