Právo na projednání

Projednáním se rozumí proces jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, obsahující výměnu stanovisek a názorů s cílem dosáhnout shody.
Výsledky tohoto projednání by měl zaměstnavatel zohlednit ještě před uskutečněním zamýšlených opatření, která byla předmětem projednání. Pokud není shody dosaženo, má zaměstnavatel právo o opatřeních sám s konečnou platností rozhodnout a v rámci svých možností ke stanovisku odborové organizace přihlédne.