KONEC NADMĚRNÉHO STRESU

„Práce je člověku jako rostlině vláha, živí jej, ale může ho i zabít“
Plútarchos, starořecký filozof, 1.století našeho letopočtu

V profesním životě je každý z nás vystaven tlaku. Život bez tlaku nebude nikdy existovat. Dlouhodobé působení nadměrného tlaku může ale vyvolat stres.
Stres je přirozená reakce lidského organismu. Naše tělo se s touto reakcí setkávalo od nepaměti. Má svoje nesporné výhody, protože dokáže vyvolat zvýšenou hladinu adrenalinu v krvi a tím nás připravit k boji nebo k útěku. Je ale poměrně nepravděpodobné, že se dnes běžně setkáme s útoky mamuta či divokých šelem a budeme muset bojovat o život. Lidstvo za posledních pár století prošlo velmi rychlým vývojem a lidský organismus neumí rozpoznat, že nám při nesplnění pracovních nároků jednoduše nejde o život.
Přiměřený stres nám napomáhá úspěšně zvládat výzvy a ve své podstatě je pozitivním akcelerátorem chování. Pokud však stresové situace působí delší dobu, mohou se stát příčinou řady nepříjemných zdravotních komplikací.
Stres vzniká vnímáme-li nerovnováhu mezi úkoly, které na nás práce klade a zdroji, které máme ke splnění úkolů k dispozici (např. špatná organizace práce, vysoká očekávání, časová tíseň, nedostatečná kvalifikace, strach z chyby, konflikty s kolegy, atp.). (viz. průzkum EU ESENER-II z r.2014)

Stres a legislativa
Problematika stresu je jedna z nejnáročnějších oblastí v BOZP a to zejména proto, že ji nelze jednoduše kvantifikovat. U každého z nás vyvolává stres něco jiného. Tato situace je pro zaměstnavatele organizačně velmi náročná a proto ji většinou přehlíží. Využívá tím zejména toho, že se lidé „bojí“ mluvit veřejně o svých problémech, zvlášť pokud jde o problémy psychické. Málokdo bohužel navštíví psychologa nebo psychoterapeuta, aby svůj problém řešil. Často se spoléháme na pomoc okolí, které, ať se nám to líbí nebo ne, je součástí naší provozní slepoty. Naše okolí s námi netráví každou vteřinu a nemusí se denně rozhodovat v situacích, které my už ani nevnímáme.
Jmenovitě u nás problematika stresu legislativně řešena není. Odborná veřejnost zastává názor, že tomu není potřeba. Zaměstnavatel má totiž obecnou povinnost vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí vyplývající z §102 Zákoníku práce.
Z hlediska EU je povinnost zaměstnavatele obsažena ve Směrnici rady ze dne 12. června 1989, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Uvedené problematice se blíže věnuje například:

- Státní zdravotní ústav (http://www.szu.cz/publikace/dusevni-zdravi-a-stres)
- Výzkumný ústav bezpečnosti práce (http://www.vubp.cz/materialy-ke-stazeni/publikace-ke-stazeni)
- Evropská agentura pro BOZP (https://osha.europa.eu/cs/themes/psychosocial-risks-and-stress)
- Světová zdravotnická organizace (http://www.who.int/occupational_health/topics/stressatwp/en/)

Stres a jeho projevy

Stres na pracovišti se projevuje zvýšenou podrážděností, napětím, obavami a v horším případě i depresí. Přináší s sebou spoustu psychosomatických onemocnění jako poruchy spánku, chronické obtíže zažívacího traktu, únavový syndrom, poruchy oběhového systému, bolesti hlavy. Má vliv i na soukromý život zaměstnanců. Extrémním případem dlouhodobě působícího pracovního stresu může být i šikana.

Stres a odbory

Úkolem odborů z hlediska BOZP je zejména dbát o to, aby zaměstnavatel pečoval o zdraví svých zaměstnanců. Jsme toho názoru, že většina problémů spojených se stresem má svoji příčinu zejména ve špatné organizaci práce.
Ke stresu významně přispívá neschopnost vedoucích pracovníků stanovit priority, rozdělit úkoly, včas se rozhodnout či motivovat a hodnotit zaměstnance. Souvisí to se stylem řízení, způsobem komunikace, schopností řešit konflikty, vést lidi a organizovat jejich práci.
Bojujeme za to, aby zaměstnavatel stanovil konkrétní opatření pro prevenci stresových situacích. Chceme, aby zaměstnavatel celkově zlepšil komunikaci a organizaci práce, případně zajistil péči specialisty (psychologa nebo psychoterapeuta) nebo stanovil jinou odpovědnou způsobilou osobu. Aby cíleně organizoval odborná školení pro zaměstnance a vedoucí pracovníky, tak aby zaměstnanci mohli problém rozpoznat a řešit ho v již v počáteční fázi.