Právo na spolurozhodování se zaměstnavatelem

Právo odborové organizace na spolurozhodování se zaměstnavatelem znamená, že zaměstnavatel rozhoduje v dohodě (s předchozím souhlasem) odborové organizace. Oprávnění spolurozhodování se vyskytuje v zákoníku práce v těchto ustanoveních

§ 22 až § 29

- uzavírání kolektivních smluv (zvláštní forma spolurozhodování)

§ 39 odst. 4
- uzavírání písemné dohody s vymezením vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele a důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, pro které může zaměstnavatel uzavírat pracovní poměry na dobu určitou opakovaně neomezeně

§ 61 odst. 2
- ukončování pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením, jde – li o člena orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období nebo v době do 1 roku po skončení funkčního období

§ 108 odst. 5
- organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 199 odst. 2 zmocňující pro úpravu v nařízení vlády
- určení zaměstnanců, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance

§ 209 odst. 2
- uzavírání písemné dohody, podle níž zaměstnancům přísluší náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku při jiné překážce v práci na straně zaměstnavatele spočívající v tom, že nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách ( částečná nezaměstnanost )

§ 217 odst. 1
- sestavování rozvrhu čerpání dovolených

§ 220
- určování hromadného čerpání dovolené v písemné dohodě

§ 225
- příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb a jeho čerpání

§ 306 odst. 4
- vydávání pracovního řádu

Zákonem garantovaný uvedený rozsah katalogu oprávnění odborových organizací v oblasti informování, projednání a spolurozhodování představuje minimální rozsah. Tento rozsah lze rozšířit nad rámec zákoníku práce v kolektivních smlouvách a zároveň je možno sjednat časové lhůty a způsob pro projednání a informování odborové organizace ze strany zaměstnavatele.