Právo na projednání

Projednáním se rozumí proces jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, obsahující výměnu stanovisek a názorů s cílem dosáhnout shody.
Výsledky tohoto projednání by měl zaměstnavatel zohlednit ještě před uskutečněním zamýšlených opatření, která byla předmětem projednání. Pokud není shody dosaženo, má zaměstnavatel právo o opatřeních sám s konečnou platností rozhodnout a v rámci svých možností ke stanovisku odborové organizace přihlédne.

Právo odborové organizace na projednání a povinnost zaměstnavatele projednat s odborovou organizací je v zákoníku práce zakotveno v těchto ustanoveních:

§ 276 odst. 9
- na žádost zaměstnance jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů

§ 46
- převedení na jinou práci než odpovídá pracovní smlouvě bez souhlasu zaměstnance, přesáhne – li doba převedení 21 dnů v kalendářním roce

§ 61 odst. 1
- ukončení pracovního poměru výpovědí či okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele, nejedná – li se o člena orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období nebo v době do 1 roku po skončení funkčního období

§ 99
- opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci

§ 263 odst. 3
- výši požadované náhrady škody nepřesahující 1 000 Kč , za níž zaměstnanec odpovídá a obsah dohody o způsobu její úhrady

§ 287 odst. 2
- ekonomickou situaci zaměstnavatele,
- množství práce a pracovní tempo,
- změny organizace práce,
- systém odměňování a hodnocení zaměstnanců,
- systém školení a vzdělávání zaměstnanců,
- opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců,
- další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců,
- záležitosti uvedené v § 280

§ 280
- pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele,
- zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců podle § 62,
- nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny,
- převod podle § 338 až 342,
- bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až 106 odst. 1 a § 108 a zvláštním zákonem,
- záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 297 odst. 5

§ 300 odst. 3
- provádění a změny norem spotřeby práce, pokud nejsou upraveny v kolektivní smlouvě

§ 339 odst. 1
- před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli stanovené nebo navrhované datum převodu, důvody převodu, právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance, připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům

§ 271r
- způsob a rozsah náhrady škody nebo nemajetkové újmy při pracovním úrazu a nemoci z povolání

§ 348 odst. 3
- projednání neomluveného zameškání práce zaměstnancem

V ustanovení § 287 odst. 2 písm. g) zákoníku práce je uvedeno právo na projednání dalších opatření, týkající se většího počtu zaměstnanců. Pojem „větší počet zaměstnanců“ není zákoníkem práce nijak definován. Je proto vhodné tento pojem upřesnit a vymezit v kolektivní smlouvě pro konkrétní potřeby podniku.