O kolektivním vyjednávání

Kolektivní vyjednávání je jednou z nejdůležitějších činností odborových organizací.
Řídí se Zákonem o kolektivním vyjednávání a Zákoníkem práce.
Partnerem pro vyjednávání našeho odborového svazu je Svaz bank a pojišťoven. Výsledkem sociálního dialogu je odvětvová Vyšší kolektivní smlouva. Tato smlouva nastavuje rámcová pravidla pro zaměstnance a zaměstnavatele v sektoru. Další úroveň kolektivního vyjednávání probíhá v samotných subjektech na úrovni základních organizací, nebo podnikových výborů, kde se řeší konkrétní podmínky pro zaměstnance v dané firmě. Pomáháme startem kolektivního vyjednávání, tam kde o to členové projeví zájem. Pomáháme s přípravou kolektivních smluv, pomáháme při samotných jednáních a pomáháme při prezentacích výsledků vyjednávání.

Více informací

Právo na informace

Právo na informování zaměstnanců zaměstnavatelem je obecně uznáno mezinárodními dokumenty.
Nejdůležitějším dokumentem v této oblasti je směrnice 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Evropského společenství. Smyslem práva na informace je, aby se zaměstnanci sami nebo prostřednictvím svých zástupců, tedy odborových organizací, s dostatečným časovým předstihem dozvěděli o všech důležitých záměrech a opatřeních zaměstnavatele a mohli k nim zaujmout svoje stanovisko.

Číst více

Právo na projednání

Projednáním se rozumí proces jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, obsahující výměnu stanovisek a názorů s cílem dosáhnout shody.
Výsledky tohoto projednání by měl zaměstnavatel zohlednit ještě před uskutečněním zamýšlených opatření, která byla předmětem projednání. Pokud není shody dosaženo, má zaměstnavatel právo o opatřeních sám s konečnou platností rozhodnout a v rámci svých možností ke stanovisku odborové organizace přihlédne.

Číst více

Právo na spolurozhodování se zaměstnavatelem

Právo odborové organizace na spolurozhodování se zaměstnavatelem znamená, že zaměstnavatel rozhoduje v dohodě (s předchozím souhlasem) odborové organizace. Oprávnění spolurozhodování se vyskytuje v zákoníku práce v těchto ustanoveních

Číst více