Ukončení nájmu bytu na dobu určitou

Mám v bytě nájemnici, která má smlouvu na dobu určitou a já potřebuji byt prodat. Můžu nájemnici dát výpověď? Děkuji za odpověď

Z. B., Chlumec nad Cidlinou

Dobrý den,
nájem bytu na dobu určitou může pronajímatel vypovědět jen z důvodů, které jsou v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) uvedené.
Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně a je tříměsíční. Výpovědní důvod musí být jasně a srozumitelně a konkrétně ve výpovědi uveden. Dále nesmí chybět poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.
Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

Podle § 2288 uvedeného zákona může pronajímatel vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době, a to v těchto případech:

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Další možnost, kdy lze nájem bytu vypovědět tzv. okamžitě neboli bez výpovědní doby upravuje občanský zákoník v § 2291. Jedná se o případ, kdy nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Pronajímatel má požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Občanský zákoník uvádí, v čem lze zejména spatřovat porušení nájemcových povinností zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Pronajímatel u takovéto „okamžité výpovědi“ musí uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti a musí vyzvat před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, jinak se k takovéto výpovědi nepřihlíží.

Z vašeho dotazu se domnívám, že vaše nájemnice si své povinnosti plní, proto žádný zákonný důvod k výpovědi nemáte. Nezbývá vám, než vyčkat až uplyne doba nájmu nebo se pokusit
s nájemnicí na ukončení nájmu bytu dohodnout.

S pozdravem

Koc.