Neplatiči a SVJ

Jsme společenství vlastníků a nevíme si rady s neplatiči. Co s nimi, jak máme postupovat? Děkujeme.

SVJ Chomutov

Pro vlastníky jednotek plyne ze zákona (zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), mimo jiné, povinnost přispívat na správu domu a pozemku a dále platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby), jakož i hradit případné nedoplatky s těmito plněními související.
Je-li vlastník v prodlení (má dluh vůči SVJ) s plněním těchto povinností, má SVJ povinnost tento dluh po neplatiči vymáhat a má při tom právo požadovat zaplacení úroku, případně poplatku z prodlení z dlužné částky. Dluh může SVJ vymáhat soudní i mimosoudní cestou.
V případě soudní cesty vymáhání dluhu po neplatiči, musí žalobě předcházet upomínka k zaplacení dlužné částky (předžalobní výzva), kterou je vlastník jednotky vyzván, aby svůj dluh uhradil v dodatečné lhůtě, s tím, že pokud jej neuhradí, bude přistoupeno k podání žaloby. Další cestou je cesta mimosoudní, kdy SVJ s neplatičem uzavře dohodu o uznání dluhu a popřípadě splátkovém kalendáři.

Nebude-li neplatič - vlastník jednotky na upomínku reagovat, může společenství vlastníků přistoupit k podání žaloby. Ta se zpravidla podává u okresního (obvodního) soudu v místě bydliště dlužníka. Za podání žaloby se hradí soudní poplatek, jehož výše se odvíjí od výše žalované částky. Pokud společenství vlastníků prokáže před soudem nárok na zaplacení dlužné částky, vydá soud rozhodnutí, kterým vlastníkovi jednotky uloží povinnost uhradit dlužnou částku.
Jestliže vlastník jednotky nebude plnit ani na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu, lze přistoupit k výkonu rozhodnutí (exekuci). Výkon rozhodnutí může být prováděn několika způsoby, například srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky (například i obstavení bankovního účtu), prodejem movitých či nemovitých věcí či postižením závodu (podniku). Vykonávací (exekuční) řízení se zahajuje rovněž na návrh.
V této souvislosti je také třeba hlídat, zda se neplatící vlastník jednotky nenachází v úpadku, tedy zda ohledně jeho osoby není vedeno insolvenční řízení. To lze ověřit prostřednictvím internetových stránek Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese: www.justice.cz, v rubrice Insolvenční rejstřík. Zjistí-li společenství vlastníků, že insolvenční řízení je vedeno, musí svou pohledávku za vlastníkem jednotky uplatnit v tomto řízení formou přihlášky pohledávky, a to co nejdříve po zahájení insolvenčního řízení, nejpozději však ve lhůtě uvedené v rozhodnutí soudu o úpadku, jinak ji nelze v rámci insolvenčního řízení uspokojit.
S uvedeného vyplývá, že postup společenství vlastníků v případě, kdy se potýká s neplatícím vlastníkem jednotky (případně jiným neplatičem), musí být především aktivní. Jde o čas. Společenství vlastníků zejména musí sledovat platební morálku jednotlivých členů a v případě zjištění problémů aktivně a v čas vymáhat vzniklé pohledávky.
Koc.