Za tři roky nejvíc dvacet procent

Dobrý den, jak je to s navyšováním nájemného za poslední 3 roky o dvacet procent. Jak tomu mám rozumět?

E. T., Tábor

Podle občanského zákoníku, § 2249 platí, že neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

Pronajímatel návrh na zvyšování nájemného může učinit například každý rok (nejdříve za 12 měsíců) třeba takto: 1. rok o 5%, 2. rok o 10% a 3. rok o 5%. Také ale může jednou za 3 roky předložit návrh na zvýšení nájemného o 20%. Varianty jsou různé.
Důležité je to, že pronajímatel musí dodržet při předkládání návrhu na zvýšení nájemného následující podmínky:
- strany si v nájemní smlouvě nesjednaly zvyšování nájemného a ani si neujednaly, že nájemné zvyšováno nebude,
- návrh nebyl učiněn dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nebylo nájemné zvýšeno,
- návrh obsahuje novou výši nájemného,
- navržené zvýšení spolu s tím, ke kterému došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20%,
- návrh je učiněn v písemné formě a došel nájemci.
V případě, že návrh pronajímatele nesplňuje shora uvedené náležitosti, jde o nicotný návrh, kterým se nájemce nemusí vůbec zabývat. Pokud by na podkladě tohoto návrhu pronajímatel požádal soud o určení nájemného, soud by k nicotnosti předchozího pronajímatelova jednání přihlédl z úřední povinnosti a jeho návrh na zvýšení nájemného by zamítl. V každém případě, pokud si nejste jistit, jak se k předloženému návrhu na zvýšení nájemného zachovat, vyhledejte pomoc odborníka na bytové právo např. v poradnách Sdružení nájemníků ČR.

Koc.