Vyloučení z družstva

Jsem členka družstva s právem nájmu bytu. Zároveň vychovávám sama 3 děti, otec dětí se o ně nezajímá a výživné neplatí. Několikrát jsem se dostala do finanční nouze, a tak se stalo, že družstvu dlužím 60 000 Kč. S družstvem jsem se dohodla na splátkovém kalendáři a zároveň jsem se s vedením družstva dohodla, že mi pomohou byt prodat a z prodeje si pak pořídím menší bydlení a zaplatím dluh družstvu. Vedení mě však podvedlo a všem zájemcům o můj byt říkalo, že jsem nespolehlivá a že už jsem vyloučena z družstva. Zájemce takto odrazovali za mými zády, až nakonec skutečně došlo k tomu, že mě z družstva vyloučili, přestože naše domluva byla jiná. Podala jsem námitky. O mých námitkách členové hlasovali písemně, jak jsem zjistila, dva členové družstva nehlasovali, protože nevěděli, co s tím dopisem mají udělat. Mám šanci uspět u soudu?

H. M., Praha 5

Dobrý den,
problematika vyloučení člena z družstva je velmi složitá a závažná. Vyloučení z družstva upravuje zákon o obchodních korporacích, podle kterého platí následující.
Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený stanovami. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů.

O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený stanovami (např. členská schůze). O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Rozhodnutí obsahuje i poučení o právu vylučovaného člena podat řádně odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; to platí i v případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží.
Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek, nebo o vyloučení, jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.
Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.
Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů.

Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit; o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje orgán družstva, který je oprávněn rozhodovat o vyloučení člena.
Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží; to neplatí, pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala.
Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva.
Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.
Nyní konkrétně k vašemu případu.

Z toho, co v dotaze uvádíte, je nepochybné, že jste závažným způsobem porušila povinnosti člena družstva. Zřejmě jste obdržela písemnou výstrahu družstva a reagovala tak, že jste si dohodla splátkový kalendář a dohodla jste se s vedením družstva, že bude nápomocno při prodeji vašeho družstevního podílu a že prodejem dojde následně k uhrazení vašeho dluhu.
Pokud jste dodržela splátkový kalendář, tak nebyl důvod k vašemu vyloučení. V případě, že jste však splátkový kalendář nedodržela, pak tu důvod k vyloučení dle mého názoru byl, a to bez ohledu na to, že vám družstvo přislíbilo pomoc při prodeji bytu.
Dále uvádíte, že jste podala proti vašemu vyloučení námitky ke členské schůzi. Členská schůze pak hlasovala písemnou formou, tzv. per rollam. U tohoto způsobu hlasování musí být dodrženo to, že návrh rozhodnutí musí obsahovat:

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
b) lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,
c) podklady potřebné pro jeho přijetí a
d) další údaje, určí-li tak stanovy.

V případě, že v požadované lhůtě člen nedoručí družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
Pro posouzení, zda byl návrh usnesení přijat, jsou rozhodující pouze doručená souhlasná vyjádření členů k návrhu usnesení a usnesení je přijato pouze v případě, že souhlas byl vyjádřen potřebnou většinou (nadpoloviční nebo vyšší většinou určenou zákonem nebo stanovami), počítanou z celkového počtu hlasů všech členů družstva. Tím jsou na schválení rozhodnutí formou per rollam obecně kladeny větší nároky než při schvalování usnesení na zasedání členské schůze.

Výsledné rozhodnutí a datum jeho přijetí oznamuje členům družstva osoba, která je podle zákona, resp. stanov družstva, oprávněna členskou schůzi svolat (a tedy také rozeslala členům družstva návrh rozhodnutí). Způsob tohoto oznámení je totožný se způsobem určeným v zákoně, resp. ve stanovách družstva, pro svolání členské schůze (tedy uveřejněním na internetových stránkách družstva a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů). Termín tohoto oznámení bezprostředně navazuje na zjištění výsledků rozhodování, protože výsledek musí být oznámen bez zbytečného odkladu.
Ptáte se, zda máte šanci uspět u soudu. Na tuto otázku, bez písemných podkladů, k celému případu, nelze odpovědět. Doporučuji vám, abyste vyhledala pomoc advokáta, který se zaměřuje na problematiku bytových družstev (například přes poradnu Sdružení nájemníků ČR). Ten na základě písemností a vašich stanov věc posoudí a doporučí vám další postup. Nezapomeňte, že i advokát musí mít dostatečný čas na přípravu a že po doručení rozhodnutí o zamítnutí vašich námitek vám začíná běžet tříměsíční lhůta na podání návrhu soudu.

Koc.