Další člen nájemcovy domácnosti

Dobrý den, bydlím v nájmu. Nedávno se ke mně přistěhovala má dcera, kterou opustil partner. Pronajímateli jsem toto písemně oznámil a požádal o úpravu výše záloh za služby. Pronajímatel mně odpověděl, že nesouhlasí s tím, aby dcera se mnou v bytě bydlela, jedině za podmínky, že podepíšu novou nájemní smlouvu s vyšším nájemným. Má na tento postup pronajímatel právo?

I. K., Jeseník

Dobrý den. Pronajímatel na takovýto postup nemá právo. Jako nájemce máte právo přijímat do své domácnosti (v bytě) kohokoli. Učinil jste správně, že jste tuto okolnost, soužití s dcerou ve své domácnosti pronajímateli řádně a včas oznámil. Tato povinnost vyplývá z občanského zákoníku, kdy platí, že přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.
Na druhé straně má sice pronajímatel právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti, ale toto neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se vyžaduje písemná forma.
V žádném případě pak není dán žádný důvod k tomu, aby vás pronajímatel nutil k podpisu nové nájemní smlouvy s vyšším nájemným.