Koupil jsem byt s nájemcem

Dobrý den. Bydlím s rodinou 42 let v nájemním bytě. Tento byt si koupil nějaký pán z Prahy, prý jako investici. Mám se připravit na to, že od roku 2018 bude chtít vyšší nájemné a že se také může stát, že bude byt potřebovat pro svého rozvedeného syna. Na co se mám připravit? Už jsem se jednou kvůli výši nájemného soudil a už bych to nechtěl zažít znovu. Děkuji.

J. D., Odolena Voda

Dobrý den.
Na takovéto situace se nedá moc připravit, protože nevíme, co pronajímatel skutečně udělá. Ano, může vám předložit písemný návrh na zvýšení nájemného a musí přitom dodržet postup upravený v občanském zákoníku, který velmi dobře znáte, jelikož uvádíte, že už jste se jednou ohledně určení výše nájemného z bytu soudil. Důležité je se pokusit s pronajímatelem na výši nájemného dohodnout, vše písemně a včas.
Co se týká výpovědních důvodů, kdy pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že
a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni,
uvedu pouze to, že i tato výpověď musí mít náležitou formu. Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Pronajímatel musí nájemce ve výpovědi poučit o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. V tomto pronajímatelé hodně chybují, čehož lze využít u soudu.
Dále je pak možné zkoumat věcnou stránku výpovědi, zda to, že pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného je pravda.
Dal-li pronajímatel nájemci výpověď z důvodů výše uvedených, je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu, a to v případě, že nevyužil byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, jestliže bylo s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je v ní řádně pokračováno.
Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.
Pokud byste takovouto výpověď od pronajímatele obdržel, obraťte se na odborníky, právníky, advokáty, kteří se bytovou problematikou zabývají např. v poradenských centrech Sdružení nájemníků ČR.