Zákonné povinnosti nájemce bytu

Zajímalo by mě, jaké povinnosti určuje nájemci bytu občanský zákoník. Nechci se totiž s pronajímatelem dostat do konfliktu.

L. B., Dobříš

Možná, že nevyjmenuji všechny povinnosti nájemce, ale na některé je třeba zvlášť upozornit. Neplnění některých z těchto povinností, mohou být důvodem ke skončení nájmu bytu.
Nájemce je povinen byt užívat řádně v souladu s nájemní smlouvou. Za to, že v bytě bydlí je povinen pronajímateli platit řádně a v čas nájemné a zálohy na služby spojené s bydlením.
Po dobu nájmu je nájemce povinen dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů.
Nájemce je povinen provádět a hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.
Nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma. V ostatních případech lze změnu provést jen se souhlasem nájemce.
Zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, oznámí to ihned pronajímateli; jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu.
Ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas pronajímateli. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel.
Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.
V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele.
Nájemce má pak povinnosti i při skončení nájmu, kdy musí byt vyklidit a předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel. Popřípadě je nájemce povinen odstranit změny provedené v bytě, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.