Způsob zvyšování nájemného

Můžu si s pronajímatelem dohodnout způsob zvyšování nájemného? Pokud ano, jak by takovéto ustanovení nájemní smlouvy mohlo znít?

A. P., Kutná Hora

Ano, způsob zvyšování si s pronajímatelem můžete dohodnout a všem to doporučuji, aby si hned na začátku nájemního vztahu vyjasnili, s čím mají počítat. Musí se však jednat o konkrétní pravidla zvyšování. Nelze si zvyšování sjednat pouze v obecné rovině. Obvykle si smluvní strany dohodnou tzv. inflační doložku, to znamená, že se nájemné bude každoročně zvyšovat s ohledem na míru inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem.

Důležité je však specifikovat, zda půjde o vyjádření procentní změny průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti předchozím 12 měsícům nebo o porovnání tzv. měsíce proti stejnému měsíci předchozího roku apod.

Například je možné si sjednat „inflační doložku“ tak, že se nájemné bude každoročně s účinností od 1. března zvyšováno o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za uplynulý rok, vykázaným Českým statistickým úřadem. Vedle účinnosti takovéto úpravy nájemného je dobré sjednat i způsob oznámení nového nájemného nájemci, jež spočívá především ve formálním písemném oznámení pronajímatelem, čímž je předcházeno zejména možným budoucím sporům. Naopak je možné si dohodnout automatické zvyšování o inflaci (formulace viz shora), aniž by pronajímatel nájemci zvýšení oznamoval, což však někdy vede k nedorozumění.

Můžete si však také dohodnout, na místo „inflační doložky“, každoroční zvyšování nájemného pomocí absolutní částky např. o 1 Kč za m2.
Zvyšování však nesmí být nepřiměřené, tedy v rozporu s občanským zákoníkem.