Kdo vykonává dohled nad BOZP

Jaké instituce vykonávají dohled nad BOZP?
Na základě vybraných ustanovení Zákoníku práce, vykonává dohled nad stavem a úrovní bezpečnosti práce Odborová organizace.
V případě otázek tedy v první fázi kontaktujte nás (zajic.miroslav@cmkos.cz). Dokážeme Vaše problémy řešit rychleji než státní orgány, které jsou zahlceny spoustou podnětů, které jim v mnoha případech ani nepřísluší.
Poradíme Vám jak situaci řešit a na koho se obrátit, případně začneme problémy řešit ihned, pokud nám k tomu dáte potřebný souhlas. Pomůžete nám také změnit celkový stav, který je v našem oboru a pomůžete i svým kolegům, které si mohou lámat hlavu se stejnými otázkami.

Ze státních orgánů je kontrolním orgánem Státní úřad inspekce práce, jemuž jsou podřízené příslušné Oblastní inspektoráty práce v čele se svými Vedoucími inspektory. Důležitou poznámkou je, že OIP se nezabývají problematikou uznávání pracovních úrazů. Ta je v gesci zaměstnavatele, který je musí projednat s odborovou organizací a v případě komplikací se obrací na nezávislé soudy.

 

V ČR působí 8 Oblastních inspektorátů, které se zabývají problematikou
• Pracovněprávních vztahů
• Bezpečností práce
• Nelegálního zaměstnávání

Dohled nad hygienou práce vykonávají jednotlivá pracoviště Krajských hygienických stanic
KHS řeší problematiku pracovních podmínek, provádí jednotlivá měření rizikových faktorů pracovních podmínek (jako např. hluk, prach, světelné podmínky). Všeobecně KHS řeší všechny povinnosti zaměstnavatele dané zákonem 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dohled nad požární bezpečností a dodržování povinností zaměstnavatele vyplývajících ze zákona č.133/1985Sb., o požární ochraně vykonávají orgány Státního požárního dozoru, tj. Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů.

Kde získám potřebné informace?
Další informace o BOZP naleznete na následujících stránkách:
http://www.vubp.cz – Výzkumný ústav bezpečnosti práce
http://www.bozpinfo.cz – stránky VÚBP věnované aktuální problematice v oblasti BOZP, vč. odpovědí na nejčastější otázky
http://www.szu.cz – Státní zdravotní ústav
https://osha.europa.eu/cs - Evropská agentura pro BOZP

Pokud se ve své práci setkáte s jakoukoliv formou šikany, užitečné informace naleznete na stránkách Mobbing Free Institutu

V případě potřeby se obracejte na našeho Svazového inspektora Miroslava Zajíce.

Podívejte se ještě na několik užitečných rad a doporučení z oblasti BOZP
Reflexní prvky pro chodce
Jak předcházet únavě za volantem
Buďte aktivní při práci vsedě
Co má zaměstnanec vědět o ochraně svého zdraví při práci
Dbejte na správnou hygienu rukou
Očkování proti chřipce
Usnadněte si práci u počítače
Zásady první pomoci