Falešní svazoví inspektoři

 V rámci včerejšího setkání Skupiny expertů na BOZP, sdružené při ČMKOS, jsme byli ze strany Státního úřadu inspekce práce informováni o tom, že se mezi jednotlivými subjekty pohybují osoby prokazující se jako „Svazoví inspektoři odborových svazů“, které však svazovými inspektory nejsou. Zastupují společnosti, které se pod falešnou záminkou výkonu kontroly, snaží zmapovat a monitorovat stav a úroveň BOZP u zaměstnavatelů a získané informace využít zejména při nabídce spolupráce a nabídky poskytování služeb BOZP dodavatelským způsobem.

Zdůrazňujeme, že o námi plánovaných kontrolách jste doposud byli vždy informováni předem. V případě, že dojde k pochybnostem o oprávněnosti provedení kontroly, vyžadujte průkaz inspektora i průkaz totožnosti, který mimo průkazu inspektora musí mít k dispozici. Následně můžete kontaktovat mě na tel.: +420 731 456 050, případně sekretariát Odborového svazu peněžnictví a pojišťovnictví na tel. +420 234 462 859 a oprávněnost prováděné kontroly si ověřit. V případě, že osoba se za svazového inspektora pouze vydává, doporučujeme kontaktovat místně příslušný Oblastní inspektorát práce a Policii ČR.

Pro úplnost pouze uvádím, že výkon kontroly je Odborovým organizacím umožněn na základě ustanovení §322, zákona č. 262/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů („Zákoník práce“).

Dále bych rád poukázal na nález Ústavního soudu č. 116/2008Sb. kde se uvádí kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů a pravidel odborovými orgány lze považovat za součást obhajoby hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců, což je hlavním úkolem odborových organizací“. S odkazem na toto ustanovení se též mohou výše uvedené osoby dožadovat kontroly i v institucích, kde odborová organizace nepůsobí.

Dobrou zprávou zůstává, že našemu svazu zatím nebyl hlášen jakýkoliv pokus o neoprávněnou kontrolu!

Dále bych rád upozornil, že jsme se setkali s tím, že osoba provádějící pro zaměstnavatele činnost jako Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik dle. zákona.č.309/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů, měla padělané osvědčení o odborné způsobilosti. V tomto případě by se mohlo jednat o trestný čin Padělání a pozměnění veřejné listiny. Při kontrolách svazových inspektorů BUDE NA ODBORNOU ZPŮSOBILOST ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNAVATELE KLADEN DŮRAZ! Platnost odborné způsobilosti je možné si také ověřit na stránkách ZDE 

Miroslav Zajíc
svazový inspektor