S NAŠÍ POMOCÍ SE DOVOLÁTE SVÝCH PRÁV.

Hlavní výhodou a předností odborového svazu je jeho nezávislost. Jako nezisková organizace, která je financována zejména z členských příspěvků, dokáže svobodně hájit práva svých členů (vás zaměstnanců) bez ohledu na případné politické nebo lobbistické tlaky. Naopak se usilovně snaží o prosazení lepších pracovních podmínek a práv zaměstnanců i tehdy, kdy tomu politické klima v České republice není zrovna nakloněno a ze spojení „sociální dialog“ se stává spíše tabu. To je důvod, proč se vám u nás dostane vždy zastání, podpory a spravedlnosti.

  • SILNÉ ODBORY
  • ODBOROVÁ JISTOTA
  • PROFIT DÍKY ODBORŮm
  • ÚSPĚŠNÝ DÍKY ODBORŮM

Našimi hlavními úkoly je vaše ochrana a bezpečí na trhu práce:

- Hájíme práva vás zaměstnanců
- Vedeme se zaměstnavateli sociální dialog a bojujeme za zlepšení pracovních podmínek
- Vyjednáváme se Svazem bank a pojišťoven a uzavíráme kolektivní smlouvy vyššího stupně. Každoročně tak může dojít k navýšení vašich mezd a zlepšení pracovních podmínek.
- Dohlížíme na dodržování pracovně právních předpisů a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
- Podporujeme vzdělávací aktivity vedoucí ke zlepšení kvalifikace zaměstnanců
- Prosazujeme zastoupení zaměstnanců v Evropských podnikových radách a tím i celkovou ochranu zaměstnanců, pracujících napříč celou Evropskou unií.

Členství v OS přináší řadu výhod. Přidejte se k nám i vy a získejte:

- Bezplatné poradenství v oblasti pracovního práva a bezplatné zastoupení v pracovně-právních sporech u soudního jednání včetně veškeré péče od začátku až do konce.
- Příspěvek na občanskoprávní poradenství
- Bezplatné poradenství v bytové problematice – OS má uzavřenou smlouvu se Sdružením nájemníků ČR a poskytuje poradenskou činnost, například v případě klasického nájemního bydlení, bytového družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě. Veškeré služby jsou pro členy zdarma a jsou hrazeny z prostředků OS.
- Finanční výpomoc ve složitých životních situacích
- Sociální výpomoc při živelných pohromách (například povodně)
- Široká nabídka rekreací a lázeňských pobytů
- Rekreace v tuzemsku, ale i v zahraničí
- Možnost ubytování v rekreačních bytech na Černém Mostě v Praze ve vlastnictví OS za velmi výhodných podmínek.
- Účast na sportovních akcích spolku SOBSA. OS se podílí na organizaci a financování akcí, takže startovné na řadě zimních nebo letních sportů máte buď zcela zdarma anebo za zvýhodněných podmínek.

Seznam výhod je ale daleko širší, vždy totiž záleží na konkrétní odborové organizaci. Ty poskytují svým členům další výhody, které vychází z podmínek vybrané odborové organizace.

Smysl členství v odborech aneb společně jsme silnější:

Silné odbory

Početnější odborová organizace, znamená zároveň silnější organizaci. Tím se pak výrazně zlepšuje pozice odborářů při vyjednáváních. Odbory tak mohou snáz dosáhnout požadovaného navýšení platů a postavit se za vás jakožto jednotlivce.

Odborová jistota

Jednotliví zástupci odborové organizace ve vašem zaměstnání se postarají o to, aby vám odbory byly vždy na blízku při řešení velkých i malých nesnází, které s sebou každodenní pracovní život přináší.

Profit díky odborům:

Ať už se jedná o debatu s vedením firmy anebo o vyjednávání o kolektivních smlouvách, jako člen odborového svazu profitujeme ze znalostí a zkušeností našich pracovníků, kteří za vás neustále bojují za lepší pracovní podmínky a za vaše práva.

Úspěšný díky odborům

Tam, kde nejsou odbory, nemohou být na pracovišti vyjednány různé výhody nad rámec zákonných předpisů. Proto má smysl jen firma se silnou odborovou organizací, která může vyjednávat o kolektivní smlouvě a zaměstnanecké výhody tak zajistit. Pokud ve firmě existuje fungující odborová organizace, zaměstnavatelé si už nemohou dělat, co chtějí.
- Navýšení mzdy
- Benefity
- Regulovaná pracovní doba
- Navýšené odstupné
- Jasná ujednání ohledně dovolené
- Příspěvek na stravování
- Příspěvek na penzijní a životní pojištění